باغ ملي يزدمسجد صاحب الزمان يزد عكس از يزدفردا

مسجد موسي ابن جعفر يزد(كوچه زيبا)محله موسي ابن جعفر (كوچه زيبا) عكس از يزدفردا

محله موسي ابن جعفر (كوچه زيبا) عكس از يزدفردامحله موسي ابن جعفر (كوچه زيبا) عكس از يزدفردا

محله خلف خان علي) عكس از يزدفردابازارچه غلام علي سياه يزد عكس از يزدفردا

جشن خياباني خيابان سيد گلسرخ يزد عكس از يزدفرداخيابان سيد گل سرخ يزد عكس از يزدفردا

جشن خياباني نيمه شعبان عكس يزدفردامحله خلف خان علي يزد عكس از يزدفردا

خلف خان علي يزد سايت خبري يزدفرداجشن نيمه شعبان پل نواب يزد عكس از يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا