یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

یزدفردا: تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تبصره اصلاحي مواد 7 آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1394 كل كشور و آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1393 كل كشور موضوع جزء 4 بند (الف) و جزء 3 بند (ب) تصويبنامه شماره 75574/ت52297 مورخ 11 شهريور 1394
این مقرره در جلسه مورخ 1394/08/03 هیئت وزیران تصویب و طی نامه شماره 108259مورخ 1394/08/19از سوی معاون رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا