یزدفردا"در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات  جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین  تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .

 مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزودن ماده 7 به آيين نامه اجرايي بند (م) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي موضوع تصويبنامه شماره 74565/ت39233ك مورخ 13 مرداد 1387

این مقرره در جلسه مورخ 1394/09/01 هیئت وزیران تصویب و با شماره 119516مورخ 1394/09/10از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تحت پوشش بيمه پايه قرار گرفتن داروهاي مورد استفاده در بخش هاي بستري و سرپايي

این مقرره در جلسه مورخ 1394/08/24 هیئت وزیران تصویب و با شماره 119550مورخ 1394/09/10از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين تعرفه هاي خدمات سرپايي درمان اعتياد به مواد مخدر و روان گردان در بخش هاي دولتي ، عمومي غير دولتي و خصوصي در سال 1394

ین مقرره در جلسه مورخ 1394/08/24 هیئت وزیران تصویب و با شماره 119556مورخ 1394/09/10از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 17613/ت51775ه مورخ 16 ارديبهشت 1394

این مقرره در جلسه مورخ 1394/08/24 هیئت وزیران تصویب و با شماره 119561مورخ 1394/09/10از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند 6 تصويبنامه شماره 17620/ت51775ه مورخ 16 ارديبهشت 1394

این مقرره در جلسه مورخ 1394/08/24 هیئت وزیران تصویب و با شماره 119569مورخ 1394/09/10از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا