عدم شفافیت دلیل اصلی تسویه حساب سپرده گذاران خرد ثامن الحجج .....................
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا