مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد:

ميزان بارندگي شهرستان يزد نسبت به متوسط دوره آماري 55 درصد كاهش داشته استمحمدمهدي جواديان زاده ميزان بارندگي شهرستان يزد درسال آبي 96- 95 را 20ميليمتر اعلام نمود وافزود: ميزان بارندگي در سال آبي 96 - 95 نسبت به سال قبل 9.3 درصد افزايش و نسبت به متوسط دوره آماري با 55 درصد كاهش رو به رو بوده است.

مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد ابرازداشت: مجموع تعداد منابع آبي شهرستان يزد 490منبع مي باشد كه از اين تعداد  17 رشته قنات ، 145 حلقه چاه كشاورزي ، 83 حلقه چاه شرب و بهداشت و 244 حلقه چاه صنعت مي باشد.

وي ادامه داد: درشهرستان يزد درصد برداشت آب از منابع آبي دربخش كشاورزي 63.3 درصد، دربخش شرب و بهداشت 19.5 درصد ودربخش صنعت 17.2 درصد مي باشد.

محمد مهدي جواديان زاده از كاهش كيفيت آب سفره هاي آب زيرزميني خبرداد و بيان نمود: تغذيه منابع آب زيرزميني از دو طريق صورت مي گيرد يكي ازطريق  بارندگي ها  و حدود  20 تا30  درصد ازطريق برگشت آب هاي مصرفي آب كشاورزي، كه با صنعتي شدن كشاورزي واستفاده از سموم دفع آفت، كيفيت منابع آب درمعرض تهديد قراردارد .

وي افزود: باتوجه به كاهش بارندگي ها و برداشت آب از آب خوان هاي باكيفيت، آبهاي شور  به سمت آبهاي شيرين هجوم مي آورد وكيفيت آب را  ازبين مي برد.

 محمد مهدي جواديان زاده ميزان افت متوسط سطح آب سفره هاي زيرزميني شهرستان يزد را  طي 42 سال گذشته ساليانه  43 سانتي متر اعلام نمود وگفت: با اجراي 15 روزه طرح خاموشي زمستانه چاه هاي كشاورزي شهرستان يزد 4.5 ميليون مترمكعب در ميزان حجم آب  مصرفي ،صرفه جوئي شده و اين طرح با كم ترين هزينه وبا حمايت همه اعضاء كميته هاي حفاظت منابع آب  ومشاركت مردمي صورت گرفته است.

 درابتداي جلسه فرماندار يزد ضمن قدرداني از تلاش هاي شركت آب منطقه اي يزد  براي حفظ واحياء منابع آب زيرزميني گفت: حفظ منابع آب زير زميني از ضروريات استان يزد مي باشد كه با همدلي ، همراهي و مشاركت بين   دستگاه ها و مشاركت مردمي امكان پذيراست و همه بايد بازوهاي پرتوان شركت آب منطقه اي يزد باشيم.

مصطفي سالاري ادامه داد:  نصب كنتورهاي هوشمند و اجراي طرح خاموشي زمستانه چاه هاي كشاورزي موجب مي شود تا مصرف آب مديريت گردد وتحت نظارت وكنترل باشد و  درمواقع نياز از آب استفاده شود.

فرماندار يزد افزود: در استان يزد علاوه بر بارندگي هاي كم ،ميزان تبخير هم زياد مي باشد كه مارابامشكل زيادي مواجه مي سازد.

سالاري برلزوم فرهنگ سازي و اطلاع رساني دقيق به مردم تأكيد وبيان نمود: علاوه بر فعاليت دستگاه هاي تخصصي وانجام امور فني ، ماندگارترين كار، فعاليت هاي فرهنگي است كه پيش گيري  هاي لازم را قبل از واقعه انجام مي دهدو در جلب مشاركت مردمي اهميت دارد.

اين مقام مسئول گفت: در تمامي بخشهاي كشاورزي، شرب و صنعت بايد براي مصرف بهينه آب تلاش شود.

درادامه معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي يزداز دريافت هزينه جبران خسارت به سفره آب زيرزميني ازمالكين چاه هاي مجاز با اضافه برداشت ،  خبرداد و گفت: در مناطقي كه چاه هاي آب شرب قراردارد متخلفيني اقدام به دفع  فاضلاب مي نمايند كه بايد قاطعانه با آنها برخورد نمود.

سيدمحمد طباطبائي خواستار تشكيل يك گروه متشكل از نماينده فرمانداري ، دادگستري و شركت آب منطقه اي يزد  شد تا دراسرع وقت بتوان با مالكان چاه هاي غيرمجاز و ديگر متخلفين برخورد نمود.

 گفتني است سومين جلسه شوراي حفاظت ازمنابع آب شهرستان يزد باحضور فرمانداريزد، معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد ، مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد و ساير اعضاء در فرمانداري يزد برگزارشد.

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران