متلک تصویری یک روزنامه به مجلس و شهرداری! در حاشیه رای نیاوردن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس، روزنامه شهروند این طرح را در صفحه طنز خود منتشر کرد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران