مديركل پدافند غيرعامل استانداري مطرح كرد:

حفاظت از سرمايه هاي انساني مهمترين هدف پدافند زيستي در استان