برگزاری اولین جلسه شورای ورزش شهرستان طبس با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استانسرانه ي اماكن ورزشي شهرستان طبس بهتر از مركز استان است.

به گزارش خبرنگار یزدفردا در طبس : اولین جلسه شورای ورزش شهرستان طبس با حضور معاون استاندارو فرماندار ویژه و افضل پور مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان درفرمانداری ویژه طبس برگزارشد.

طلائي مقدم :مصوبات شورای ورزش لازم الاجراست

همگان اذعان دارند ورزش شهرستان طبس دربرخی رشته ها نسبت به چندسال قبل افت کرده است .
شهرستان طبس در ورزشهای مختلف مستعد است .

دکتر افضل پور مدیرکل ورزش وجوانان در ادامه گفت: در دوحوزه ی ورزش و جوانان دولت با برنامه عمل کرده است و وزارت ورزش توجه ویژه ای به جوانان دارد که طیف وسیعی از این قشر را تحت پوشش خدمات و فعالیتها قرارداده است.

 وي گفت: طبس یکی ازشهرستانهای استان است که سبقه ای طولانی درورزش دارد که در دهه هفتاد لیگ های مناسبی خصوصا دربخش فوتبال داشت.

 خانمهای ورزشکار در این شهرستان در تعداد مربیان و بازیکنان پا به پای اقایان حرکت داشته اند که درمرکز استان نیز اینگونه است که قهرمانان بنام جهانی نیز داریم.

26 هیئت ورزشی فعال از 48 هیئت داریم که نشان از این دارد که باید فعالیت بیشتر شود.

افضل پور اشاره كرد: سرانه ی اماکن ورزشی وضعیت شهرستان طبس به نسبت خوب است اگر چه در استان مناسب نیست "با پروژه های در شرف اجرا که دراستان بیش از 80 پروژه ی نیمه تمام داریم که با اتمام سرانه ی ورزش مناسب خواهد شد.
در زغال سنگ طبس ظرفیتی مناسب فراهم است که در زمینه ی توسعه ورزش اقدامات موثری میتواند انجام شود"بودجه های محدود دولتی کفایت نمیکند لذا با کمک بخشهای خصوصی و نهادهای غیردولتی این امر محقق میشود.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران