وزیرارتباطات وفن آوری اطلاعات میهمان شبکه تابان می شوددکترمحمود واعظی وزیرارتباطات وفن آوری اطلاعات به برنامه "گفتگوی ویژه "کاری ازمعاونت سیمای شبکه تابان می آید.