کال جنی طبس ثبت فهرست میراث طبیعی ملی کشور شدبه گزارش خبرنگاریزد فردادر طبس 

کال جنی طبس ثبت فهرست میراث طبیعی ملی کشور شد.
باپیگیری های انجام شده سرانجام؛
باابلاغ سرکارخانم احمدی پورمعاون محترم رییس جمهورومدیریت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور آقای محمدحسن کاسبیان معاون میراث فرهنگی کشور
کال جنی طبس دراجرای تبصره ماده 2قانون تشکیل سازمان وآیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیأت وزیران، به شماره 350 درفهرست آثارملی ثبت گردید.
حسن رمضانی طی نامه ای موضوع رابه اطلاع معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس رسانید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران