صدور مجوز چاپ دو مجله علمی پژوهشی واحد یزد در یکصدو چهارمین جلسه بررسی و تأئید مجله های علمی دانشگاهدکتر نوید نصیری زاده معاون پژوهش و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت:«نشر مجله های علمی در واحد یزد به اشتراک گذاری توان فنی و دانش اعضای هیأت علمی این دانشگاه با سایر دانشگاههاست»

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه دکتر نوید نصیری زاده معاون پژوهش وفناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی از اخذ مجوز نشر مجله در جلسه یکصد و چهارم کمیسیون بررسی و تأئید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد خبر داد و گفت:« نشر مجله های علمی در واحد یزد به اشتراک گذاری توان فنی و دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه با سایر دانشگاهها است و این امکان را به دانشگاه خواهد داد تا اندوخته های علمی استادان دانشگاه خارج از محیط دانشگاه نیز شنیده شود.»
نصیری زاده ضمن تقدیر از زحمات پرسنل معاونت پژوهشی دانشگاه از تلاش ها و کوشش های معاونان قبلی این حوزه نیز قدردانی کرد.
مجله جستار نامه ادبیات تطبیقی با دامنه فعالیت در زمینه ادبیات و همچنین مجله Journal of Radar and Optic Remote Sensing در زمینه سنجش از دور و سیستم های مطالعات و آمایش سرزمین دو نشریه ای بودند که مجوز انتشار دریافت کردند.
دانشگاه آزاد اسلامی یزد برای نخستین بار نخستین فصلنامه هنرهای کاربردی خودبا نام International Journal of Applied Arts Studies را به همت دانشکده هنر و معماری این دانشگاه به چاپ رسانید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران