معاونت خبر یزد رتبه برتر انتخابات را کسب کردخبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد رتبه دوم تریبون آزاد انتخابات مراکز استان ها در کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد:براساس اعلام نظارت وارزیابی معاونت سیاسی  سازمان صداوسیما ،معاونت خبر صداوسیمای مرکز یزد دربخش تریون آزاد انتخابات ۲۹ اردیبهشت عنوان دومی را کسب کرد.

بهره گیری از مصاحبه های کوتاه ،تقطیع وتدوین هیجانی ،جذاب واثرگذار استفاده از شاتهای هوایی ،همچنین تنوع نماها وزوایای دوربین، پس زمینه های اثرگذار وشورآفرین انتخاباتی ودر مجموع هدایت وکارگردانی مناسب اثر از ویژگیهای تریبون های برتر مراکز دراین بررسی بوده است.

تریبون آزاد انتخابات در راستای تقویت مشارکت اجتماعی در انتخابات 29 اردیبهشت وبا توجه به اوج گرفتن فضای تهیجی در روزهای منتهی به انتخابات در بخش های خبری محلی وشبکه های سراسری پخش شد.

دراین ارزیابی  آذربایجان غربی. یزد ،خراسان جنوبی  مقام اول تا سوم را به خود احتصاص دادند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران