جلسه جا نمایی منطقه ویژه معدنکاری کشور در معاونت استانداری وفرمانداری ویژه شهرستان طبس برگزار شد.به گزارش خبر نگار یزد فردادر طبس

جلسه جا نمایی منطقه ویژه معدنکاری کشور در معاونت استانداری وفرمانداری ویژه شهرستان طبس برگزار شد.

در جلسه ای که با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط، آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی، راهداری و حمل و نقل، مخابرات، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت در محل معاونت استانداری وفرمانداری ویژه شهرستان طبس برگزار گردید.

اعلام شد با توجه به اینکه مراحل تهیه طرح و مستندات و الزامات بر اساس دستورالعمل های قانونی صورت پذیرفته و در حال حاضر تنها جانمایی و برآورد طرح اجرایی می بایست صورت گیرد، لذا پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید:

محل جانمایی از دوراهی پروده به سمت منطقه معدن پروده با در نظر گرفتن تامین زیرساختها و همچنین دو بانده شدن جاده مذکور و رعایت مسائل زیست محیطی جانمایی گردد.

لازم به ذکر است منطقه ویژه معدنکاری طبس در محدوده ای به مساحت تقریبی ۲۰۰۰ هکتار جانمایی گردیده است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران