بقعه حسن فهادان یزدبقعه حسن فهادان                                شماره ثبت ملي: _____

 

 

 

 

 

 

موقعيت مكاني 

 

 بقعه حسن فهادان درمحلۀ فهادان ، کوچه امامزاده حسن فهادان واقع شده است .

 

 منابع تاریخی

 

   

 

      هیچ یک ازمتون تاریخی سخنی از بقعه حسن فهادان به میان نیاورده اندولی احتمالا مدفن یکی از بزرگانی بوده که نسبش به امام حسن (ع) باز می گردد بنابراین به امامزاده حسن معروف می باشد که با توجه به سبک معماری و مقایسه با سایر بناهای مشابه قدمت آن را به دوران قاجار میتوان ذکر نمود.

 

 

 

 

 

مشخصات      

 

 

 

      این بقعه از دو درب قابل دسترسی می باشد پوشش داخلی آن از گچ است . دارای چهارنورگیرمرمری وهمچنین یک نورگیرمشبک گلین است . جهت تأمین نور درسقف تعبیه شده اند ، کف آن با سنگ پوشیده شده است . این بنا مسقف به تاق وتویزه باقد پای کوتاه وقوس جناقی می باشد . ازاره داخل بقعه تا ارتفاع یک متر با سنگ پوشیده شده است . یک صفه داخل بقعه دیده می شود . صورت یک قبر درداخل بقعه مشاهده می شود که منصوب به حسن فهادان است و اطراف آنرا با ضریح آهنی گرفته اند.

 

 

 

 

 

 

كتيبه هاي تاريخي                   

 

 

    اکنون هیچ گونه سند دیداری ونوشتاری دربقعۀ حسن فهادان دیده نمی شود . 

                               شماره ثبت ملي: _____

 

 

 

 

 

موقعيت مكاني 

 بقعه حسن فهادان درمحلۀ فهادان ، کوچه امامزاده حسن فهادان واقع شده است .

 منابع تاریخی

   

      هیچ یک ازمتون تاریخی سخنی از بقعه حسن فهادان به میان نیاورده اندولی احتمالا مدفن یکی از بزرگانی بوده که نسبش به امام حسن (ع) باز می گردد بنابراین به امامزاده حسن معروف می باشد که با توجه به سبک معماری و مقایسه با سایر بناهای مشابه قدمت آن را به دوران قاجار میتوان ذکر نمود.

 

 

مشخصات      

 

      این بقعه از دو درب قابل دسترسی می باشد پوشش داخلی آن از گچ است . دارای چهارنورگیرمرمری وهمچنین یک نورگیرمشبک گلین است . جهت تأمین نور درسقف تعبیه شده اند ، کف آن با سنگ پوشیده شده است . این بنا مسقف به تاق وتویزه باقد پای کوتاه وقوس جناقی می باشد . ازاره داخل بقعه تا ارتفاع یک متر با سنگ پوشیده شده است . یک صفه داخل بقعه دیده می شود . صورت یک قبر درداخل بقعه مشاهده می شود که منصوب به حسن فهادان است و اطراف آنرا با ضریح آهنی گرفته اند.

 

 

 

كتيبه هاي تاريخي                   

 

    اکنون هیچ گونه سند دیداری ونوشتاری دربقعۀ حسن فهادان دیده نمی شود . 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران