بقعه سید گل زرد یزدبقعه سید گل زرد                   شماره ثبت ملي: _____

 

 

 

 

موقعيت مكاني

بقعه سید گل زرد درمحلۀ سرچم ، کوچه سرچم واقع شده است

منابع تاریخی

 

احتمالاً (( سید سرچم )) درتاریخ جدید یزد وجامع مفیدی ومتوفی در856 همین مزارسید گل زرد است .درتاریخ جدید یزد آمده است : (( مشهوربه سید سرچم ))  (( درجنب آن مزار آسوده است واومرد تارک مجذوب بود وآنچه بگفتی اکثرهمان بودی واکابریزد اورا منقاد بودند وچون درسال ست وخمسین وثمانمائه(856 هجری) وفات کرد او را دراین مقام دفن کردند واین مزار عمارت کردند ومردم به زیارت روند ومراد یابند . ))

عامه مردم درمقام مقایسه با سید گلسرخ ( که نزدیک به یکدیگرست ) آنرا بعدها به سید گل زرد مشهورکرده اند جامع مفیدی موضع مزار سرچم را درمحلۀ سرچم به حوالی برج اولیا می نویسد ولی اکنون ما از برج اولیا خبری نداریم .  

درافواه عامه چنین آمده که سیدگلسرخ وگل زرد وسید گل مشکیجه سه بردار در نزدیکی یکدیگر به خاک سپرده شدند .

 

 

مشخصات

 

مزارسید گل زرد منحصر به یک فضای نسبتاً کوچک است که تنها  یک درب ورودی دارد.  داخل بقعه درضلع جنوبی ، شمالی وغربی 6 صفه دیده می شود . درضلع شرقی دو در وپنجرۀ مشبک رنگین تعبیه شده است . پوشش داخل زیارتگاه با گچ اندود شده است : کف بقعه سیمانی است نمای خارجی بقعه آجری و گنبد کوچک  (کلمبو) که برفراز زیارتگاه دیده می شود با کاه گل اندود شده است . این بنا از نوع بقعه های چهار گوش (مربعی)گنبد دار است.

 

 

 

 

 

 

كتيبه هاي تاريخي                   

 

دراین بناهیچگونه اثر و سند دیداری ونوشتاری مشاهده نمی شود .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران