گزارش تصویری ـ شهردار یزد در جمع عزاداران حسینیـ حسینیه شهدای مریم آباد ـ شب ششم محرمکاربرا