پيگيري براي رفع تعليق «سپنتا نيکنام»سيدحسين آزادي نائب رئيس شوراي شهر يزد در رابطه با لغو فعاليت اين عضو شورا اظهارداشت: يکي از کانديداها شوراي شهر که موفق به ورود شوراي شهر نشد شکايتي کرده مبني بر آن که عضو غيرمسلمان نمي تواند عضو شوراي شهر باشد.

سيدحسين آزادي نائب رئيس شوراي شهر يزد در رابطه با لغو فعاليت اين عضو شورا اظهارداشت: يکي از کانديداها شوراي شهر که موفق به ورود شوراي شهر نشد شکايتي کرده مبني بر آن که عضو غيرمسلمان نمي تواند عضو شوراي شهر باشد. وي ادامه داد: اين حکم موقت است و شورا با پيگيري هاي خود درصدد لغو حکم است تا اين عضو شوراي شهر به خدمت خود ادامه دهد.آزادي تاکيد کرد: سپنتا نيکنام در دوره چهارم شوراي شهر يزد هم فعاليت کرده است.نائب رئيس شوراي شهر يزد در پايان گفت: اين حکم از سوي شعبه 45 ديوان عالي عدالت اداري به دست ما رسيده است. سيد ابوالفضل موسوي بيوکي رئيس مجمع نمايندگان يزد در اين مورد گفت: آن چيزي که مشخص است شوراي نگهبان براي خود اين حق را قائل است که در هر زماني در هر موردي از قوانيني که تصويب شده اگر به لحاظ موازين شرعي به اين نتيجه برسد که آن ماده بايد اصلاح شود کار خود را انجام مي دهد.وي با بيان اينکه «اين موضوع يک بحث حقوقي ميان مجلس و شوراي نگهبان است»، تاکيد کرد: اين بحث بايد سريعا حل شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران