جلسه طلائی مقدم معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان طبس با شهرستاني مدیر تجارت بين الملل وآقای خوآن فرناندو پنسه سرانو مديرشركت ترسئوس درپایتختبه گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس

جلسه طلائی مقدم معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان طبس با شهرستاني مدیر تجارت بين الملل وآقای خوآن فرناندو پنسه سرانو مديرشركت ترسئوس درپایتخت
در این جلسه حاضرین درخصوص واردات بزاصلاح شده مورسیا مخصوص مناطق آب وهوای گرم  به بحث وتبادل نظرپرداختند.

دراین نشست بندگی دبیراجرایی نظام صنفی کشاورزی حضورداشت درخصوص نحوه واردات صحبتهای اولیه انجام شد که مهندس طلائی ازخوآن فرناندوپنسه سرانو جهت بازدیدازشهرستان طبس دعوت به عمل آوردند.

لازم به ذکراست که قسمت بیشترطرح فوق توسط کمیته امدادحضرت امام ره شهرستان طبس در وسعتی به مساحت ده هکتاراجراشده وبقیه طرح هم توسط دامدارهای متقاضی درسطح شهرستان اجرایی شودکاربران آنلاین

نظرهای کاربران