تشکیل کمیسیونهای تخصصی در شورای اسلامی استان یزد

تشکیل کمیسیونهای تخصصی در شورای اسلامی استان یزدبه گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان یزد، دوشنبه مورخ 20 ۀذرماه چهارمین جلسه شورا درمحل دبیرخانه این شورا برگزار شد.درابتدای جلسه رضوانی اشکذری رئیس شورای اسلامی استان یزدبه ارائه دستور کار جلسه واولویت های کاری استان و راه اندازی کمیسیون های تخصصی جهت تسریع در امور اجرایی شوراها پرداخت. درادامه جلسه ضمن بحث وتبادل نظر مقررگردید 3 کمیسیون 1- توسعه ، عمران وخدمات شهری 2- برنامه ، بودجه وحقوقی 3- فرهنگی واجتماعی مطابق قانون درشورای اسلامی استان یزد راه اندازی گردد. درپایان باتوجه به شرایط عضویت درکمیسیون ها، اعضای کمیسیون ها به شرح ذیل معرفی گردیدند: الف- کمیسیون توسعه وعمران وخدمات شهری :آقایان سیدعلی اکبررضوانی اشکذری ، سیدمحمود میرابوالقاسمی ، غلامعلی سفید، مجید زارعی ، حمیدرضا آخوند زردینی ، عباس امیری وعلیرضا ابویی به عنوان اعضا وجهت هیئت رئیسه نیز آقای عباس امیری به عنوان رئیس ، آقای ابویی نائب رئیس وآقای آخوندزردینی به عنوان منشی انتخاب گردیدند. ب- کمیسیون برنامه ، بودجه وحقوقی :آقایان غلامعلی سفید ، سیدمحمود میرابوالقاسمی ،حسن محمدی ، صادق پور احمدیان به عنوان اعضا وجهت هیئت رئیسه نیز آقای میرابوالقاسمی به عنوان رئیس ، آقای محمدی نائب رئیس وآقای پور احمدیان به عنوان منشی انتخاب گردیدند. ج- کمیسیون فرهنگی واجتماعی :آقایان محمودفلاح زاده ، حسن محمدی ، غلامعلی سفید وحمیدرضا آخوند زردینی به عنوان اعضا وجهت هیئت رئیسه نیز آقای سفید به عنوان رئیس ، آقای آخوندزردینی نائب رئیس وآقای فلاح زاده به عنوان منشی انتخاب گردیدند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران