دیدارمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان بارئیس جدید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزدمدیرکل و معاون اداری وپشتیبانی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد باحسینی پور رئیس جدید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد دیدار وگفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان یزد ، دراین دیدار افضلی گزارشی از فعالیت ها وعملکردهای آموزش فنی وحرفه ای استان ارائه نمود واز رئیس جدید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برای بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان دعوت به عمل آوردند .

در ادامه حسینی پور ضمن ابراز خرسندی ازاین دیدار واستقبال جهت بازدید ازمراکز به اهمیت و جایگاه آموزش فنی وحرفه ای درامر مهارت آموزی اشاره نمود و رسالت های آموزش فنی وحرفه ای را از تاثیر گذارترین عوامل درتوسعه استان و همچنین ایجاد اشتغال پایدار دانست.

درپایان افضلی انتصاب شایسته حسینی پور را به سمت رئیس سازمان  مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد  صمیمانه تبریک و شوکت و پایداری ایشان را ازخداوند متعال خواستارشد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران