نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد بارئیس کانون و روسای انجمن های صنفی آموزشگاه های آزادمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد بارئیس کانون و روسای انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد دیدار وگفتگو نمودند.

    به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد ، این نشست با حضور معاون آموزش ،پزوهش وبرنامه ریزی ، مسئول حراست ،رئیس موسسات کارآموزی آزاد و روسای انجمن ها ی صنفی آموزشگاه های آزاد در محل سالن ولایت اداره کل برگزار شد .

در ابتدا رئیس موسسات کارآموزی آزاد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه  به ارائه گزارش عملکرد یکساله کانون وانجمن های صنفی در سال 1396 پرداختند و در ادامه هریک ازروسای انجمن ها فعالیت های انجمن زیر مجموعه خود را تشریح و اهداف وبرنامه های آموزشی سال 1397 رابیان نمودند.

در این نشست مشارکت بیشتر آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای با بخش های خصوصی و سایرادارات دولتی درقالب ایجاد تفاهم نامه جهت آموزش در دستور کار قرارگرفت.

در ادامه افضلی به تشریح اهداف سازمان و موسسات کارآموزی آزاد پرداخت و بر فعالیت های بیشتر در حوضه  بخش خصوصی تاکید کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران