انتصاب مسئول واحد های فناور کشاورزی یزد

انتصاب مسئول را ه اندازی مركز رشد واحد های فناور كشاورزی یزدبه گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد طی حکم مورخ 97/2/30 از طرف آقای مهندس پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد و بر اساس معرفی نامه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد، آقای مهندس سید رضا مهدوی اردکانی به عنوان مسئول را ه اندازی مرکز رشد و احد های فناور کشاورزی یزد منصوب گردید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران