اما و اگرهای حیات کسب و کارها با قدمت چندین ده ساله یزدی(4)