رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای منصوب شداز سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ابوطالب جلالی به سمت رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد ، از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طی حکمی ابوطالب جلالی  به سمت رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای منصوب شد.

در این حکم آمده است:

 سلام علیکم

دنیای کار و آموزش در حال سپری کردن تحولات شگرفیست و مناسبات قبلی بین این دو قلمرو متاثر از پیشرانهایی چون دیجیتالی شدن به سرعت و از حیث کمی و کیفی در حال تغییر است. در چنین شرایطی آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان ابزار مهم تنظیم مناسبات بین حوزه کار و آموزش، نقش کلیدی در ایجاد فرصت­های بهره مندی کشور از منافع این تحولات و مصون ماندن از تبعات ناخواسته­ ی آن دارد. ایفای درست و موثر این نقش مستلزم آن است که بر اساس رصد تحولات و  پیشرفت­های این دو حوزه، الزامات مهارت آموزی در این محیط به شدت متغیر در مولفه های کلیدی آموزش یعنی محتوی، محیط، روش و ابزار آموزش شناسایی و اعمال شود. این ماموریت در سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای دنبال می شود و لازم است در دوره جدید این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالي، بدینوسیله به سمت "رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و    حرفه ای" منصوب می نمایم. با عنایت به نقش موثر و کارساز مرکز مذکور در رسیدن به اهداف سازمانی