روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد گزارش داد

كسب مقام های برتر مسابقات قرآنی توسط شرکت کنندگان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزدسی امین دوره مسابقات قرآنی جهاد کشاورزی یزد در مرحله استانی  به میزبانی شهرستان خاتم  در روزهای شنبه و یکشنبه 30 و 31 تیرماه با حضور شرکت کنندگان در رشته های تفسیر ، حفظ و قرائت قرآن کریم برگزار گردید. در این دوره از مسابقات شرکت کنندگان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد در رشته های قرائت و حفظ حائز رتبه های برتر شدند:
آقای مهندس محمد مهدی خواص : رتبه اول بخش قرائت تحقیق کارکنان 
آقای مهندس علی میر حسینی : رتبه دوم بخش قرائت تحقیق کارکنان
آقای مصطفی سلطانی : رتبه اول بخش قرائت تحقیق فرزندان
خانم معظمه خواص : رتبه سوم بخش حفظ یک جزء فرزندان
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران