گزارش تصویری جلسه آموزشی ضوابط طرح تفصیلی شهر #يزداین جلسه جهت تعامل مهندسان معمار ناظر در سالن سینما دانشآموز در عصر سه شنبه٩٧.٠٧.٢٣ تشکیل شد

این نشست با حضور مدیر سازمان نظام مهندسی الهه جورابی ودکتر عباسی اعضای شورای شهر مهندس فرهمند و نوری تشکیل شدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران