گزارش تصويري جلسه علني شوراي شهر يزداين جلسه با حضور موسوي نماينده مجلس تشكيل شد

در اين جلسه  نيكنام غايب بود ٩٧.٠٨.٢٦

عكاس علي عقيليکاربران آنلاین

نظرهای کاربران