برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد دوماه است که حقوق نگرفته انددانشگاهها نقش اساسی در پرورش افکار و رشد و تعالی یک فرهنگ دارند؛ بی شک اگر کشوری توسعه می یابد مهد این توسعه را باید در دانشگاهها سراغ گرفت.

دانشگاه آزاد اسلامی در سالیان اخیر با مشکلات کمبود دانشجو روبرو شده است و این کمبود بر وضع معیشتی کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه تاثیر عمیقی گذاشته است؛ در استان یزد واحدهای میبد، بافق، مهریز و تفت با این معضل روبرو شده اند و اکنون بیش از دو ماه است که حقوق کارکنان و استادان خود را نتواسته اند به موقع پرداخت کنند؛ در همین راستا در تماس تلفنی با دکتر معصومه طباطبایی، رئیس دانشگاههای آزاد اسلامی استان یزد موضوع عدم پرداخت حقوق کارکنان و استادان را جویا شدیم که وی گفت:با واحد خود شهرستان تماس حاصل فرمایید، بنده وقت پاسخگویی ندارم و در جلسه می باشم.

در ادامه جهت پیگیری این مشکل تماسی با دکتر سید میر؛مدیرروابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد صورت گرفت که وی اینگونه پاسخ داد:مقرر گردیده است تا دکتر معصومه طباطبایی، مدیریت دانشگاههای آزاد اسلامی استان یزد در این خصوص با دکتر تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفتگو نموده تا این مشکل بزودی برطرف گردد.

هفته نامه افق کویر بافق
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران