سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

خطر فرونشست زمین بخش هایی ازاستان یزد را تهدید می کندعضو هیات علمی و مدیرگروه زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی با اشاره به زلزله و مخاطرات طبیعی دراستان یزد گفت:استان یزد ازنظر پستی و بلندی شامل دشتها وارتفاعات است که گسل های زیادی در مرز بین دشتها و ارتفاعات شرقی استان یزد دیده می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، دکتر مهدی زارع درهمایش مهندسین ومعماران تجربی اظهار کرد:در شرق استان یزد زلزله های بیشتری شاهد بوده ایم وگسلهای دهشیر،انار،پشت بادام،کلمرد و نایبند در شرق یزد دیده شده اند.

وی افزود:در سمت غرب استان یزد، تعداد اتفاقات زمین لرزه کم و دیربه دیر اتفاق می افتد.

دکتر زارع خاطرنشان کرد: در استان یزد با خالی شدن و کم شدن سفره های زیرزمینی احتمال فرونشست زمین در برخی از مناطق هست که این فرونشست ها خطرات زیادی در پی دارد.

وی با اشاره به مشکل تمرکز جمعیت در شهر یزد گفت:به خاطر مسائل کم آبی و اشتغال شهر یزد تبدیل به هسته های جمعیتی شده به طوریکه چند کانون جمعیتی دارد و بقیه مناطق کم جمعیت یا خالی از سکنه هست.

دکتر زارع زمین لرزه های ایران درطی یکسال گذشته را  تشریح کرد و افزود:از 21 آبان96 تا امروزتعداد زلزله های متوسط 10 برابر تعداد سالانه بوده است.

عضو هیات علمی و مدیرگروه زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی در خصوص زلزله بم گفت:زلزله بم در منطقه جمعیتی شهر رخ داد و متاسفانه یک سوم جمعیت شهر از بین رفت.

دکتر زارع با اشاره به لرزه خیزی کنونی و کانون های خطرزلزله در کشور ریسک زلزله های آینده در کشور رابافت فرسوده و تعداد بالای جمعیت ساکن در یک منطقه لرزه خیز عنوان کرد.

وی افزود: مهمترین کانون جمعیتی ایران  و یکی ازبیشترین میزان فرونشست ها در غرب و جنوب تهران اتفاق می افتد بخاطر اینکه جمعیت زیادی به تهران مهاجرت می کنند و94 درصد در شهر تهران ساکن هستند و تنها 6 درصد در شهرهای کوچکتر و حاشیه تهران هستند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران