از کارگران صنایع شهرستان مهریز تجلیل شدفرماندار شهرستان مهریز رضا زارع زاده با حضور در چند کارخانه شهرستان مهریز از کارگران آن با اهدا شاخه گل تجلیل کرد

فرماندار شهرستانمهریز از  ۲۰۰نفر کارگران کارخانه های شهرستان مهریز تجلیل کرد 

در این مراسم فرمانده ناحیه سپاه سرهنگ علی اصغر سلمانی حضور داشت کاربران آنلاین

نظرهای کاربران