یزدفردا:شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل بهار سال 1398 برابر با 553.6 است که میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 66.3 درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 66.3 درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل بهار 1398 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل بهار سال 1398 برابر با 553.6 است که میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 66.3 درصد افزایش یافته است.

 شاخص گروه های اصلی و درصد تغییرات آنها به شرح زیر است:

 شاخص زراعت و باغداری در فصل بهار سال 1398 برابر با 547.7 است که میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) معادل 63.1 درصد افزایش است.

 شاخص دامداری سنتی در فصل بهار سال 1398 برابر با 566.2 است که میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با  73.0 درصد افزایش است.

 منبع: ایسنا 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا