محسن اختياري

صبح همين امروز با ديدن تانكر آبي كه در كناربلوار وسط يكي از خيابانهاي شهر توقف كرده و درختان بلوار را آبياري مي كردند ياد خاطره تلخ و ناگواري افتادم .

دو سه سال قبل بود كه در صحنه اي مشابه تانكر آب شهرداري در كنار بلوار وسط خيابان ايستاده و مشغول آبياري درختان بود كه ناگهان يك خودرو سواري مدل بالا با سرعت به عقب اين تانكر كوبيده و راننده سواري به سادگي جان خود را از دست داده بود ؛ قطعا بيان عواقب ناشي از اين حادثه و بخصوص بي سرپرست شدن خانواده اي كه ممكن است چند فرزند داشته باشد و سرنوشت فرزندان و ساير عواقب وخيم ناشي از آن خود نياز به مباحث مفصل دارد .

اما نكته اساسي كه از ذهنم گذشت و اتفاقا منظور اصلي از اين نوشته مختصر است اينستكه با صرف هزينه اي تقريبا نزديك به صفر تا حد بسيار زيادي مي شد از اين حادثه دلخراش و حوادثي مشابه پيشگيري نمود ، بطوريكه تنها با قرار دادن يكي دو تابلو اعلام خطر و يا فقط دو يا سه عدد مخروط ايمني و به اصطلاح عاميانه كله قندي به سهولت مي شد احتمال ريسك خطر را به صفر رساند .

مسلما شهرداري كه در بسياري موارد بخاطر مسائل ايمني به شهروندان گير مي دهد به سهولت مي تواند دو يا سه عدد كله قندي به هر كدام از ماشينهاي خود بدهد كه در انجام كارهايي مانند آبياري درختان حاشيه خيابان و بلوارهاي شهر در پشت سر ماشين قرار دهند كه قطعا با همين اقدام ساده و ظاهرا پيش پا افتاده به آساني مي توان از حوادث مرگباري كه بنده شخصا شاهد يكي از موارد آن بودم پيشگيري نمود .

به اميد فرداهايي بهتر

                                                                                                     محسن  اختياري

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا