‍به گزارش خبرنگار يزد فردا از طبس : جوان طبسی در دومین سال متوالی مدیر منتخب کشور شناخته شد.

کرمی رئیس شعبه بانک توسعه تعاون طبس به عنوان رئیس شعبه منتخب کشور انتخاب شد واز سوی مقام محترم عالی بانک مورد تقدیر قرار گرفت .این در حالی است از هنگام تصدی کرمی به عنوان رئیس شعبه بانک توسعه تعاون شاهد موفقیتهای چشمگیرایشان وهمکارانشان در مجموعه بانک توسعه تعاون بوده ایم .

بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانکهای صددرصد دولتی دارای عملکرد بسیار مثبت در ارائه خدمات بانکی میباشد.

✅یزد فردا طبس فردا برای این مدیر جوان آرزوی موفقیت بیش از پیش را دارد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا