محمد علی وزیری

اندر خواص میدان امیرچقماق
گویند هرچه خواص هست از مناره آن میدان است چون بربلندای آن شوند هم چشم پر نور گشته چنانکه ازآنجا حتی می توان دید ( دکان حاج خلیفه باز است یانه) !!؟ هم زبان های بسته گشوده می گردد
اندر خبر است آشیخ حسن اعتدال الملک درطی دوسال گذشته هیچ جا دزدی واختلاسی را ندیده یافراموش کرده بود چون بدین مکان رسید اختلاس های میلیارد ی را دید ضمنا زبانش باز شد وترسش ریخت چنانکه بعد از چندین سال درلحظه آخر نگاه به اطراف کرد وبالاخره کلمه [ خاتمی ]را گفت ودررفت !!
والبته تاریخ گوید بانی بنا امیر چقماق شامی هم با آنکه ازغازان شام تبریز شجاع خیز بود هروقت شاهرخ میرزای تیموری ازوی کمک نظامی می خواست اول امیر بین المناره تین رفتی دعا نمودی سپس عزم حرب کردی !!
خوشبختانه تحریف تاریخ فعلا جرم نیست وگرنه مسوولان تاریخ نگاری معاصر وصدا وسیما تاکنون مجازات شده بودند

*باتری به باتری کردن روحانی *
وقتی شارژ محبوبیت شما ضعیف می شود یک منبع انرژی قوی برای حرکت دوباره لازم است!
چه نامی جز خاتمی سراغ دارید؟
افسوس! که ازاین منبع درست استفاده نکردند و دستی دستی حتی اصلاح طلبان آنرا ضعیف کردند ولی امروز بانام حضرت خاتمی( با آنکه بابی تدبیری وعدم مدیریت میدان رابه رقیب وا داده بودند) باز امیرچقماق لرزید
باتری به باتری کارکرد
ثابت شد هنوز دودازکنده بلند می شود

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا