به گزارش  يزدفردااین دیدار در راستای بررسی وضعیت و مسائل خبازان و نانوایان شهرستان باسيدمحمد رستگاري فرماندار يزد صورت گرفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا