صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز از انجام عملیات لوله گذاری به منظور توسعه شبکه آبیاری فضای سبز و استفاده از آب خام و حذف آب شرب خبر داد.

صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز از انجام عملیات لوله گذاری به منظور توسعه شبکه آبیاری فضای سبز و استفاده از آب خام و حذف آب شرب خبر داد.

وی گفت: با توجه به شرایط کم آبی و اقلیم شهر یزد، استفاده از آب غیر شرب و سیستم انتقال آب خام برای آبیاری فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این راستا عملیات لوله گذاری جهت انتقال آب چاه خیابان مهدی به مخزن میدان آیت ا... خاتمی به طول ۸۰۰ متر و با لوله پلی اتیلن ۱۲۵ اجرا گردید.

وی در ادامه افزود: پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال شامل هزینه های اجرا و لوازم انجام گردید که با بهره برداری از این طرح، شاهد حذف ۴ کنتور آب شرب از آبیاری فضای سبز خواهیم بود.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا