شعار انقلاب ما

 دلار و پوند و لير و سكه و ارز            گران شد جملگي بي حد و بي مرز

زمين از فرش رفته تا ثريا            دگر نتوان خريدش جز به  رويا

اميد خانه هم شد آرزويي               براي هر كه دارد آبرويي

گراني شيره جان را مكيده           دگر كس روي خوبي را نديده        

 

بجايش هر كه آقازاده باشد            برايش هر چه سختي ساده  باشد

به آمريكا و كانادا و بلژيك          رود هر روز با يك جامه شيك

به آمريكا و كاناداست تابع         اگر چه مي نمايد عجز و لابه

يكي هم خانه اش در انگليس است          اگر چه  توي ايران او رييس است

حسابش مي زند سر بر ثريا              به سوييس و دگر اقصاي دنيا

همو در فكر پول و اختلاس است           اگر چه خانه ما چون پلاس است

همو دنبال وام است و دلار است         هميشه برجت و بنزش سوار است

تو گفتي هر كه آقا زاده باشد             همه اسباب او آماده باشد

همه اسبابها باشد مهيا                زند املاك او سر برثريا

 

بجايش هر كسي افتاده باشد           به راهش سنگها افتاده باشد

ندارد پول و اموال فراوان          رود دنبال كاري تا سراوان

فقير و كارگر دنبال ناني                ز  هركاري  همي گيرد نشاني

وليكن كار هم گم گشته امروز         بجان كارگر افتد دگر سوز      

تورم با گراني همچو آوار        فرو افتاده بر افراد بيكار

كمر خم گشته اندر زير آوار               جوانان جمله علافند و بيكار

 

چو بگشايد حسن با آن كليدش         گره از وعده هايش با  وعيدش

وليكن باد شد آن وعده هايش          دگر رنگي ندارد آن حنايش

هوا شد وعده هايش با وعيدش              خجالت نيست از ريش سفيدش

تمام وعده ها دود و هوا شد           اگر چه گفته هايش برملا شد

 

جواني كو به فكرازدواج است              برايش همچو درد لاعلاج است

نكاحي را كه پيغمبر نموده                براي مردمان اسباب سوده

دگر خوابي بود هنگام رويا          كه بايد جسته گردد در ثريا

نكاحي را كه باشد نيمي از دين                ببايد جست در منظومه چين

نكاح و مسكن و ماشين و خوراك        دگر بايد بشستي دست از آن پاك

يكي در خرج دانشگاه مانده             يكي از مسجد و محراب رانده

جواني تا كمر سر در زباله             ز چاه آيد برون افتد به چاله

يكي در فكر دود و فكر سيگار          يكي دنبال قاچاق است بسيار

چه كس باشد به فكركودك كار               كه تا ديگر  نبيند درد و آزار

نداني هر چه جرم و درد  باشد              همه از فقر و آه سرد باشد

وليكن ما به اميد خداييم        اگر چه بي صدا و بينواييم

اميد ما به مهدي است و آقا       كه مي آيد به زودي سوي دنيا

دگر سرمايه دار و مختلس نيست           كه آقازاده نارد نمره بيست

ضعيف و كارگر بالانشين است     شعار انقلاب ما همين است     

 

محسن  اختياري

 

 

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا