حسین جلالی گفت: قاطعانــه اعــلام میکنــم کــه از حریــم مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان دفــاع کــرده و بــا دســت درازی های احتمالــی، برخــورد انقلابــی خواهــم کــرد.

به گزارش رفسنجان فردا؛ حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس، پیرو درخواست های متعدد علماء، مسئولین، نخبگان و مردم شهیدپرور شهرستان های رفسنجان و انار نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد.

وی در ابتدای نامه با اشاره به ضرورت اتحاد میان مسئولین، گفت: سخن رهبر فرزانه انقلاب را یادآور میشوم که فرمودند: «نقش نظارتی مجلس باید با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود».

وی افزود: معدن عظیم مس سرچشمه رفسنجان از مهمترین و بزرگترین معادن کشور و خاورمیانه است که نقش مهمی را در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ایفا میکند.

وی متذکر شد: حدود ۷۰ درصد از درآمد شرکت ملی صنایع مس ایران از سرچشمه رفسنجان است، اما با این حال سهم حوزه رفسنجان و انار از اشتغال در کل شرکت مس، حدود ۳۰ درصد است.

جلالی در ادامه گفت: نقـش تاریخـی مـس سرچشـمه در توسـعه، پیشـرفت و اعتـلای صنعـت مـس ایـران و جـان بخشـیدن بـه دیگـر مجتمع هـای مـس، بـر متخصصـان حـوزه صنایـع معدنـی پوشـیده نیسـت.

جلالی ادامه داد: در سـالیان گذشـته پروژه هایـی از محـل درآمدهـای سرچشـمه بـرای جاهـای دیگـر سـرمایه گذاری شـده، درحالـی کـه آلودگـی مجتمـع مـس سرچشـمه بـرای مـردم شـریف ایـن ِخطـه اســت.

وی گفت: اســتقلال کامــل مجتمع هــای مــس در اســتان کرمــان، مطالبــه جــدی مــاســت تــا از ایــن طریــق بتوانیــم حــق و حقــوق مـردم نجیـب رفسـنجان و انـار را بـه آنهـا برگردانیـم.

جلالی درخصـوص موضـوع آب شهرسـتان رفسـنجان گفت: متاسـفانه به دلیـل ایجـاد سـد رسـوبگیر مجتمـع مـس سرچشـمه، منابـع آبـی رفسـنجان به شـدت آلـوده شـده و مـردم نجیـب شهرسـتان از کمبـود آب سـالم رنـج میبرنـد.

وی با گلایه کندی از نبود برنامـه ای بـرای انتقال آب بـه شهرسـتان، تصریح کرد: طـرح انتقـال آب خلیـج فـارس تنهـا بـرای رفـع نیـاز صنایـع معدنـی جنوب شـرق کشـور، ازجملـه شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران و شـرکت صنعتـی و معدنـی گل گهـر، طراحـی شـده اسـت.

 جلالی در ادمه گفت: لـزوم توجـه بـه صنایـع پایین دسـتی و طرح هـای توسـعه ای در حـوزه معـدن مـس سرچشـمه رفسـنجان و همچنین لـزوم حمایت شـرکت ملی مس از بنگاه های اقتصادی اشـتغال زای کوچک برای سـرمایه گذاری در راسـتای توانمندسـازی و جامه عمل پوشـاندن بـه شـعار اقتصـاد مقاومتـی در شهرسـتان جهـت پیشـگیری از خام فروشـی و ایجاد اشـتغال پایـدار در منطقه، مورد تاکید کارشناسـان حـوزه اقتصـاد اسـت.

 وی افزود: بـا توجـه بـه پتانسـیلهای نهفتـه در شهرسـتان رفسـنجان و ارائـه طرحهای اشـتغال زایی، از شـما وزیـر جهادی و بـا درایـت درخواسـت میکنـم جهـت اجرایـی شـدن هرچـه سـریعتر ایـن پروژههـا دسـتور بـه اقدامـات لازم را مبـذول فرماییـد.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا