کارگر معدن کوشک شب چله ۱۴۰۰ به یزدفردا پیام داد:

بسمه تعالی
سی روز از برج هشت گذشت، نه اینکه به عنوان بن شب یلدا به ما کارگران معدن کوشک هیچ چیز تعلق نگرفت، حتی پرداختم نداشتیم، و این شب را به عنوان بلندترین شبی که چند صد کارگر دستشان خالی بود سپری شد.

کجا هستن مسئولان؟!

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا