محسن اختياری

یزدفردا: مرگ بر اين، مرگ بر آن، مرگ بر فلان، مرگ بر بهمان؟!

نزديک به نيم قرن است كه اين شعار نفرت انگيز سرلوحه تمام شعارهای ما شده؟! نزديك به نيم قرن است كه با تفكراتی پوچ و بدوی برای دنيا آرزوی مرگ كرده ايم؟! آخر به كجا رسيده ايم؟ به انبوهی از فشارهای اقتصادی و مشكلات معيشتی و نارضايتی مردم كه ديگر هيچ كس حتی جرات توجيه آنرا هم ندارد!

در حاليكه تمام دنيا برای هم آرزوی سلامتی و صلح و دوستی می كنند، ما برای همگان مرگ طلب كرده ايم! كرونا می آيد تمام دنيا بسيج می شود تا اين دشمن ناخواهنده بشريت را سر به زير كند، اما ما بازهم بر طبل خودخواهی و خودكامگی و تبليغات بی اساس می كوبيم، هر روز يک واكسن رونمايی می كنيم، حتی با خودمان هم صداقت نداريم! ابتدا همه را محكوم می كنيم و هر گونه واكسن خارجی را ممنوع می كنيم؟! می بينيم بركتمان بی بركت شده! آمار كشته هايمان سر به فلک می كشد! بر صدر آمار كشته های جهانی محكم تكيه می زنيم و اينبار به ناچار در زير فشار انتقادهای همگان كوتاه می آييم. اما هزاران نفر مرده اند. بسيار خانواده ها بی سرپرست و داغدار شده اند؟ حال مسئوليت اين جانهای از دست رفته به بركت بی تدبيری بر عهده كيست؟ هيچ كس! نمی پذيريم و ميدانيم به طرفه العينی فراموش می شود. سيل واكسن های خارجی به مملكت روانه می شود، نفس تازه می كنيم، اما آنها كه مرده اند ديگر مرده اند.

دنيا دست به دست هم داده تا اين دشمن مشترک بشريت را شكست دهد. همانها كه ما هر روز برايشان طلب مرگ كرده ايم سرمدار نجات بشريت هستند! در اين مسير دشوار موفق می شوند، اما ما همچنان برای دنيا آرزوی مرگ می كنيم.

مرگ بر اين، مرگ بر آن، مرگ بر فلان، مرگ بر بهمان ..........؟!
محسن اختياری

  • نویسنده : يزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا