به گزارش یزدفردا: دادستانی کل کشور:‌‌ به منظور تسهیل فرآیند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت نداشتن وثیقه نقدی یا غیرمنقول، وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و... هم به موارد پذیرش وثیقه اضافه شدند.

چنانچه ارزش خودروی فرد برای وثیقه درخواستی کافی باشد، دستور توقیف خودرو صادر و با مسئولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی می‌شود تا قرار قبولی وثیقه صادر شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا