شنیده های داغ در طبس
برخی مکاتبات فروردین ۱۴۰۱نشان میدهد،مکاتبات بارانداز گمرک برای شهر بجستان ،فردوس توسط اداره کل راه آهن شرق انجام شده است.
مزایا و معایبه آن را برای شهروندان طبسی شفاف فرمائید

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا