یزدفردا: سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد از محکومیت نصب پارچه، تعطیلی واحد و تعلیق پروانه کسب و جزای نقدی بیش از 11 میلیونی از یک واحد صنفی خبر داد.

به گزارش یزدفردا: سید محمدمهدی مهاجریان مقدم سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد در این خصوص اظهار داشت: در پی گزارش بازرسی اتاق اصناف شهرستان پرونده ای در خصوص کم فروشی یک واحد نانوایی تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: با بررسی موضوع و احضار متخلف و اخذ دفاعیات و مداقه در محتویات پرونده، شعبه تخلف منتسبه را محرز و مسلم دانست و با توجه به این که این واحد صنفی مرتکب تکرار تخلف شده بود مستنداً به مرتبه پنجم ماده 58 قانون نظام صنفی مصوب سال 82 علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد صنفی به مدت دو ماه، تعطیلی واحد و همچنین تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه به پرداخت مبلغ از 11 میلیون و 570 هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد اضافه کرد: با توجه قطعیت رأی مزبور در شعبه تجدید نظر، این حکم توسط واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی شهرستان میبد اجرا گردید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا