به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس":کشف محموله روغن نباتی احتکار شده در
 طبس، کشف ۵۵۲قوطی ۴کیلویی روغن نباتی احتکار شده در طبس ارزش ریالی کالای احتکار شده ۵۵۰میلیون ریال برآورد شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا