یزدفردا: استاندار یزد گفت: دولت ۲ هزار میلیارد تومان از محل شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در اختیار استان قرار دهد تا برای تکمیل طرح‌های آبی استان هزینه شود.

به گزارش یزدفردا: فاطمی گفت: یکی از منابع تامین مالی طرح‌های آبرسانی استان از محل معادن و عواید حاصل از بهره برداری معادن بود که در مورد واگذاری معدن در کمیسیون آب کشور تصویب شده و در مرحله سازوکار هستیم که چگونه معدن واگذار و منابع آن تخصیص یابد و خط انتقال آب از دریا اجرایی شود.

او می گوید: حدود پنج هزار و ششصد میلیارد تومان نیز طرح‌های خرد نیمه تمام داریم که با اعتبارات خرد قابل حل نیست که پیشنهاد دادیم دولت دوهزار میلیارد تومان از محل شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در اختیار استان قرار دهد تا برای تکمیل طرح‌های آبی استان هزینه شود.

به گفته او مقرر شد، هزینه کرد این شرکت‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باشد که این طرح، به کمیسیون اقتصادی هیات دولت ارجاع و به اتفاق آرا مصوب شد و این پیشنهاد برای نهایی شدن به صحن هیات دولت باید برود و باید طرح رای هیات وزیران را بگیرد تاقابلیت اجرایی پیدا کند.

فاطمی گفت: باید طرح پس از رای هیات وزیران، در مجامع عمومی این شرکت‌ها مورد موافقت و در اختیار استان قرار گیرد و پس از آن اجرایی شود.

جلسه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت با حضور وزرای اقتصاد، نفت، صمت، رئیس سازمان امور استخدامی و استاندار برگزار و با پیشنهاد فاطمی استاندار یزد، مبنی بر تخصیص ۱۵ هزار میلیارد ریال توسط شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی جهت تامین مالی پروژه‌های آبی استان موافقت شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا