محسن اختياري

خط و خط بازيهاي سياسي و دعواهاي جناحي در طول چهار دهه بعد از انقلاب همواره يكي از بزرگترين موانع پيش روي توسعه و پيشرفت كشور بوده بطوريكه همواره سهم عمده اي از انرژي ، نيروي ذهني و توان كاري مسئولين كشور را به خود معطوف نموده است . وجود طيفهاي گوناگون فكري و علي الخصوص دو جناح مطرح در كشور كه در طول سالهاي متمادي با نامهاي متفاوت شناخته مي شدند از جناحهاي راست و چپ گرفته تا اصلاح طلب و اصولگرا همواره ترازوي تعادل فكري و سياسي كشور را بالا و پايين نموده بگونه ايكه در تمامي اين چند دهه همواره قدرت ومراكز تصميم گيري بين اين دو دست به دست شده بطوريكه تا كنون در طول چند دوره رياست جمهوري شاهد روي كار آمدن متناوب روساي جمهوري از دو جناح در بازه هاي زماني متفاوت بوده ايم همانگونه كه در خصوص مجلس شوراي اسلامي نيز همينگونه بوده است ؛ در دوره هايي دولت اصلاح طلب بوده و در دوره هاي ديگري اصول گرا همانطوريكه مجلس نيز دوره هايي در اكثريت اصلاح طلبان بوده و دوره هايي در درست اصولگرايان . اما چيزي كه در طول اين سالها بطور واضح مشهود بوده اينكه به جاي رقابت بر سر افزايش كارآيي و عملكرد و در نتيجه افزايش بهره وري و توسعه كشور دو جناح همواره در حال دعواهاي سياسي و عمدتا تخريب يكديگر بوده اند كه نتيجه اي جز هدر رفت انرژي و سرمايه هاي كشور اعم از نيروي ا نساني وسرمايه هاي مادي نبوده است . اما چيزي كه حداقل در يكي دو سال اخير بيشتر مشهود است كمرنگ شدن اين خط و خط بازي هاي سياسي و دعواهاي جناحي بوده كه عوامل متعددي مي تواند در آن نقش داشته باشد . شايد يكي از اين عوامل عملكرد خود جناحها بوده كه در نهايت با يكدست شدن و تاحدودي يكصدا شدن جامعه سياسي كشورو با قدرت گيري جناح اصولگرا طيف مقابل عرصه محدودتري براي عرضه اندام پيدا كرده است . و عامل ديگر شايد وجود مشكلات سالهاي اخير در كشور بوده بطوريكه مشكلات و تنگناهاي اقتصادي و معيشتي منجر به جهت گيري هاي فكري واحد و عملكرد همسو بين مسئولان شده است . با تمامي اين اوصاف و به هر دليل كه باشد اين رنگ باختن دعواهاي سياسي و جناحي را به فال نيك مي گيريم و اميد واريم  يكسو شدن اهداف و نگرش هاي تمامي مسئولين در قواي سه گانه موجود در كشور عاملي باشد براي توسعه و پيشرفت روز افزون  بويژه حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم .

به اميد فرداهايي بهتر از امروز

                                                                                                                         محسن اختياري

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا