یزدفردا: رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد از ساماندهی هوشمند مدیریت پسماندهی عمرانی و ساختمانی سطح شهر یزد خبر داد.

به گزارش یزدفردا: محمد رضا برزگر اظهار کرد: سامانه هوشمند مدیریت پسماند های عمرانی و ساختمانی به منظور ساماندهی خودروهای حفار و حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی فعال در این زمینه و نظارت دقیق تر بر محل های تخلیه و ... در حال اجرا می باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه در فرآیند جمع‌آوری پسماندهای عمرانی و ساختمانی، بعضاً شاهد تخلف خودروهای مرتبط به حمل و نقل و تخلیه غیر مجاز اینگونه پسماندها در سطح و حریم شهر بودیم، لذا ساماندهی خودروهای حفار و پیمانکاران فعال در این زمینه با اجرای سیستم یکپارچه هوشمند مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی به آدرس اینترنتی https://cw.yazd.ir صورت گرفت که تا کنون ۱۱۴۰ خودروی حفار و غیر حفار در سامانه ثبت شده است.

برزگر ادامه داد: این سامانه، شناسایی خودروها را از طریق شماره پلاک خودروها و برچسب های نصب شده منطبق با پلاک خودروها انجام داده و خودروهای صرفاً مجاز به ورود به مبادی گود تخلیه، مجوز تردد دریافت و تمامی فرایند ها قابل ثبت و کنترل می باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا