به نام خدا

بانک تجارت شعبه صفائیه امروز مورد دستبرد سارقین مسلح قرارگرفت 

 آيا سارقين هر دو بانك يكي بودند؟

آيا فردا هم دست به سرقت خواهند زد؟

آيا اينكه هر دو جا بانك تجارت بوده دليل خاصي داشته ؟

آيا سارقين با ديدن سرنوشت سارق جواهر فروشي عبرت نگرفتند؟چرا؟

آيا عوامل موثر درافزايش چنين حركاتي در استان يزد شناسايي شده است؟

اينها سوالاتي است كه مسئولين مربوط   بايد پاسخهاي آنهارا گزارش كنند انشالله

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا