در شارستان ميبد و بيرونه هاي آن دوره هاي متعدد شهرسازي از ساساني تا پهلوي ديده مي شود

عليرضا فلاح با اشاره به اينكه دوره هاي متعدد شهرسازي از ساساني تا پهلوي در شارستان ميبد و بيرونه هاي آن ديده مي شود گفت : سالم بودن كالبد و نشانه هاي ساختار سنتي شارستان ميبد و بيرونه هاي آن باعث ثبت تاريخي شارميبد به عنوان اولين بافت تاريخي ثبتي كشور در فهرست آثار ملي سال 1379 شده است.

عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور اظهار داشت : ميبد يكي از مجتمع هاي زيستي كويري است كه در گستره آن دوره هاي متعدد معماري و شهرسازي در كالبد خشتي آن جاي گرفته و ساختار كالبدي شهر عموما بكر و دست نخورده باقي مانده كه حامل اطلاعات علمي متعددي در زمينه معماري و شهرسازي مي باشد.

وي با اشاره به اينكه با توجه به پژوهش هاي انجام شده بر روي نارين قلعه و سفالينه ها و آثار مكشوفه قدمت اين منطقه به بيش از 4000 سال بر مي گردد اضافه كرد : در اين خصوص مطالعات و تحقيقات زيادي انجام شده است كه از آن جمله مي توان به كتاب ساختار شناسي بيرونه هاي ارگ ميبد اشاره كرد كه در اين كتاب به صورت كاملا علمي و مستند به مسائلي همچون معرفي وضعيت عمومي شهرستان ميبد ، نقش آب درساختار و توسعه بيرونه هاي ميبد،بررسي ساختارتحول مسكن دربيرونه هاي ارگ ميبد و... پرداخته شده است.  

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا