یزدفردا :روزگذشته جمعی ازدانش اموزان و ورزشکاران به همراه مربیان وسرپرستان خود ازاثار باستانی و اسلامی شهر یزد بازدید نمودند
خانه لاریها ، زندان اسکندر و میدان امیرچخماق ازمکانهای مورد بازدید ورزشکاران بود.
گفتنی است طی این بازدیدکارشناسان میراث فرهنگی استان راهنمای ورزشکاران بازدیدکننده بودند .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا